Бібліотечні проєкти-переможці конкурсу культурно-мистецьких проєктів УІК

Український інститут книги оприлюднив переможців конкурсу культурно-мистецьких проєктів, спрямованих на організацію і проведення заходів з промоції читання. Це перелік переможців, сформований на підставі рейтингового переліку проєктів, що пройшли всі етапи конкурсу.

Підтримку отримають 14 проєктів, серед них проєкти, розробниками та виконавцями яких виступають бібліотеки:

  Одеська Національна наукова бібліотека стала одним із переможців конкурсу з проєктом «XXIV Всеукраїнська виставка форум «Українська книга на Одещині».

7-9 черв­ня 2024 ро­ку, під егі­дою Мі­ніс­тер­ства культу­ри та ін­фор­ма­цій­ної політи­ки Ук­раї­ни, Одесь­ка на­ціо­наль­на на­у­ко­ва біб­ліо­те­ка, Ук­ра­їнсь­ка асо­ціа­ція ви­дав­ців та кни­го­роз­по­всюд­жу­ва­чів, Дер­жав­на на­у­ко­ва уста­но­ва «Книж­ко­ва па­ла­та Ук­раї­ни іме­ні Іва­на Фе­до­ро­ва» за спри­ян­ня Одесь­кої об­лас­ної дер­жав­ної ад­міністра­ції, Одесь­кої об­лас­ної та Одесь­кої місь­кої рад, Ук­ра­їнсь­ко­го ін­сти­ту­ту кни­ги, Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­гані­за­ції «Ук­ра­їнсь­ка біб­ліо­теч­на асо­ціа­ція» та Все­ук­ра­їнсь­кої гро­мадсь­кої ор­га­ні­за­ції «Біб­ліо­по­ліс» про­во­дять Все­ук­ра­їнсь­ку ви­став­ку-фо­рум «Ук­ра­їнсь­ка кни­га на Оде­щині». Про­гра­ма ви­став­ки-фо­ру­му пе­ред­ба­чає ши­ро­кий спек­тр пуб­ліч­них за­ходів з по­пу­ля­ри­за­ції кни­ги і чи­тан­ня як для ши­ро­ких верств на­се­лен­ня, так і для про­фесій­но­го спря­му­ван­ня: круг­лий стіл з ак­ту­аль­них пи­тань кни­го­ви­дан­ня та по­пов­нен­ня біб­ліо­теч­них фон­дів в умо­вах вій­ни, пре­зен­та­ції но­вих віт­чиз­ня­них ви­дань та ви­дав­ни­чих проєк­тів, про­мо­ак­ції, ав­то­граф-сесії, он­лайн-зустрічі з ві­до­ми­ми українськи­ми ав­то­ра­ми, фахо­ві дис­кусії, майстер-кла­си, твор­чі май­дан­чи­ки за участі пред­став­ни­ків про­від­них ви­дав­ництв Украї­ни, пись­мен­ни­ків, ілюстра­торів кни­ги, лі­те­ра­ту­рознав­ців, ми­стец­т­во­знав­ців, біб­ліо­теч­них фахів­ців та ши­ро­кої гро­мадсь­ко­сті.

На під­т­рим­ку ру­ху Спів­то­ва­ри­ства кре­а­тив­них міст ЮНЕ­СКО «Оде­са — мі­сто лі­те­ра­ту­ри ЮНЕ­СКО» бу­де за­про­по­но­ва­но низ­ку подій з по­пу­ля­ри­за­ції твор­чо­го до­роб­ку пред­став­ни­ків одеської лі­те­ра­тур­ної шко­ли. Від­бу­дуть­ся  кон­курс «Кра­ща кни­га ви­став­ки-фо­ру­му “Українська кни­га на Оде­щині” — 2024» та тра­ди­цій­не виїз­не Свя­то української кни­ги в од­ній з гро­мад Одесь­кої об­ласті.

  Львівська муніципальна бібліотека представляла а конкурсі проєкт «Книгообмін «Книжкова площа». Такий масштабніший проєкт книгообміну проходив у Львові перед війною, 15 серпня 2021 року. Сімнадцять тематичних яток та більш ніж півтори тисячі книг, два десятки виступаючих на сцені – музика, поезія, імпровізація, лекції, – цікаві та інклюзивні майстер класи, кілька сотень гостей та відвідувачів. Та передовсім це спілкування, обмін думками та враженнями від прочитаної книги. Сподіваємося що цьогорічна подія буде не менш вражаюча.

  КЗ ЛОР  «Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука»  стала переможцем з проєтом  «Слідом за #Голосами».

З 2019 року Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука стала співзасновницею Всеукраїнський форум військових письменників. З початком Великої війни у 2022 році їхні голоси стали дещо тихішими, адже частіше лунали з окопів, а не з фестивальних майданчиків. Так з’явився бібліотечний інтернет-проєкт #Голоси, де бібліотекарі озвучували тексти, які нечасто, але з’являлись на сторінках соцмереж учасників Форуму.

Зрештою, за ініціативи видавця ФОП Ігор Степурін і за підтримки Українського інституту книги народився антологія #Голоси з творами 2022-23 років авторів-учасників Форуму. У книзі зібрано прозові та поетичні тексти та роздуми тридцяти учасників Всеукраїнський форум військових письменників, що стали рефлексіями, а почасти й хронологією пекельних місяців 2022-2023 років.

Частина накладу антології була розповсюджена бібліотеками України. Формат збірки вимагає додаткової промоційної складової, що зробить передачу альманаха у фонди подією для громади і спонукатиме до наступних промоційних кроків вже регіональних промоутерів читання, а професійну спільноту до переосмислення ідеології формування фондів, що сприятиме їх якнайшвидшій деокупації.

Наразі мандрівний проект “Слідом за #Голосами” відвідав міста Волині, Тернопільщини, Галичини, Рівненщини

  Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека  презентувала проєкт «Творча діада». Проєкт передбачає проведення літературного туру бібліотеками Хмельниччини з сучасними українськими письменниками Володимиром Лисом та Надією Гуменюк.

Проєкт реалізовуватиметься протягом 3 днів у вересні 2024 року в очному форматі у 3-х районах області: Кам’янець-Подільському, Хмельницькому, Шепетівському та на платформі ZOOM. Заходи проходитимуть у 6 бібліотеках та онлайн, та супроводжуватимуться переглядами книжкових виставок та презентацією літератури. Заходи відбуватимуться за участі перекладача жестової мови.

  Привертає увагу проєкт КЗ ЛОР «Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка»  «Лисячий клуб ЧиТанців».      Це проєкт інтерактивних презентацій дитячих книжок українських авторів за участі музейного Лиса Микити, якого обожнюють діти. Він вдало поєднує промоцію читання, популяризацію української культури, музейну педагогіку, неформальну освіту та має розважально-ігровий характер. Проєкт має реалістичний і конкретний характер, передбачає досяжні і вимірювані результати. Серед продуктів проєкту – оригінальний квест-путівник музеєм, що використовуватиметься у подальшій діяльності і після формального завершення проєкту.

  А Видавництво “Антологія” отримало підтримку для проведення всеукраїнської кампанії популяризації читання книг шрифтом Брайля особами з порушенням зору та незрячими – “Невидимі сторінки”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Optionally add an image (JPEG only)